КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ТУРИЗМ», «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протягом 19-21 січня 2022 року студенти спеціальностей "Туризм" (гр.Т-5) та "Харчові технології" (гр.ХТ-145, ХТ-146) складали кваліфікаційні екзамени. Студенти спеціальності "Туризм" склали іспит з іноземної мови та кваліфікаційний екзамен зі спеціальності. У складі комісії екзамену з іноземної мови працювали: голова комісії - Макодай І.І., доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; члени комісії - викладачі коледжу Радудік О.Є. та Помазанова О.І. Під час вирішення екзаменаційних завдань студенти продемонстрували достатній рівень навичок з іноземної мови в сфері організації туризму та довели, що володіють широким колом компетенцій в туристичній галузі. Студенти показали високий та достатній рівень базових професійних знань з профільних дисциплін. У складі комісії кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Туризм» працювали: голова комісії - Гудзевич А.В., доктор геогр.н., професор; викладачі коледжу - Антонюк О.О., Фадєєва Т.Ю. Члени комісії відзначили високий рівень знань студентів, повноту і грунтовність відповідей, креативність у розв'язанні складних професійних ситуацій.

У складі комісії кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Харчові технології» в групах ХТ-145, ХТ -146 працювали: голова – Тимошенко Н.Ю. , інженер-технолог ВП Вінницяхліб, ПАТ «Концернхлібпром»; викладачі коледжу – Буняк Н.А., Демчук К.І., Бондар М.М., Безрученко О.М. Відповіді студентів були повні, змістовні, обґрунтовані, пов’язані з практичною діяльністю сучасних закладів ресторанного господарства. Студенти орієнтувались у вирішенні проблемних питань і виробничих ситуацій, розв’язували задачі з дисциплін: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Економіка підприємств»; виконували сервірування столів, оформляли бухгалтерські документи.

Аналізуючи підсумки кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей «Туризм» та «Харчові технології», можна зробити висновок, що студенти мають достатній рівень знань зі спеціальних дисциплін для того, щоб продовжити навчання у Вінницькому торговельно-економічному інституті та Київському національному торговельно-економічному університеті, й успішно працювати за фахом.