Філологія - Германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська

 

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

 

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Передумови:

на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки 10 місяців

Вступні випробування:

 

Актуальність професії:

Підготовка фахівців зі спеціальності зумовлена потребами у перекладі суспільно-політичної, науково-технічної, художньої літератури та документації в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, iнформацiйних та рекламних агентствах.

Перспективність професії:

Саме філологи-перекладачі здійснюють усні та письмові переклади, консультують з питань перекладу, викладають іноземну мову в закладах освіти, працюють в бюро перекладів, організаціях промисловців та підприємців,  iнформацiйних та рекламних агентствах.

Фахівець з філології - це:

 • цікава та різноманітна робота в державних, приватних та закордонних компаніях різного профілю;
 • ґрунтовні знання з іноземної філології;
 • можливість працювати дистанційно, мати гнучкий графік роботи;
 • професійне володіння і робота з усним і письмовим текстом;
 • перекладацька та викладацька діяльність;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції:

Сучасний  філолог – це всебічно розвинена особистість,  це фахівець  з питань забезпечення міжмовного спілкування, що володіє мовними, комунікативними та професійно-перекладацькими компетентностями.

Повинен вміти:

 • вільно, гнучко й ефективно використовувати мову в усній та письмовій формі;
 • вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань;
 • відтворювати текст, а також розрізняти тип, жанр і стиль тексту;
 • надавати консультації з дотриманням норм літературної мови та культури мовлення;
 • організовувати ділову комунікацію;
 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
 • працювати в команді та автономно.

Спеціальні дисципліни, які вивчаються:

 • Практичний курс першої іноземної мови (англійська);
 • Практичний курс другої іноземної мови (німецька);
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних дисциплін);
 • Вступ до мовознавства;
 • Вступ до перекладознавства;
 • Практика перекладу з першої іноземної мови;
 • Основи теорії мовної комунікації.

Сфери можливого працевлаштування:

Випускники цієї спеціальності можуть працювати у будь-якій сфері, яка передбачає усну і письмову комунікацію іноземними мовами:

 • засоби масової інформації;
 • інформаційні та рекламні агентства;
 • управлінські структури;
 • організації та підприємства всіх галузей і форм власності;
 • установи в галузі освіти та культури;
 • приватні школи.

Посади:

 • викладач, репетитор,
 • вчитель приватних шкіл,
 • гід-перекладач,
 • перекладач-консультант,
 • перекладач-референт,
 • секретар-перекладач,
 • асистент менеджера,
 • редактор перекладів,
 • рецензент,
 • філолог.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у закладах вищої освіти України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Філологія», в першу чергу в Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.