Облік і оподаткування

 Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

ввул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

  Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Освітня програма «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Освітньо-професійний

ступінь

 

фаховий молодший бакалавр з управління та адміністрування

Передумови

Денна форма:

 • на основі базової середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

 

Форма навчання

Денна форма навчання

Термін навчання

Денна форма:

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 міс.
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 1 рік 10 міс.
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 10 міс.

 

Актуальність професії

У зв’язку з трансформацією економіки в цілому в Україні відбулася зміна системної ролі бухгалтерського обліку. В Україні широко впроваджуються нові типи підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності, застосовуються   спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, економіко-математичні методи і автоматизовані системи управління. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з управління та адміністрування це:

 • цікава та різноманітна робота;
 • можливість сучасно, по-новому організовувати роботу підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
 • творчий підхід до ведення та організації обліку, господарської діяльності підприємства;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з управління та адміністрування – це всебічно розвинена особистість.

Він повинен знати:

 • економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах;
 • особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
 • організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково- аналітичної інформації;
 • напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

Повинен вміти:

 • застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності;
 • визначати сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств;
 • застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії;
 • працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Бухгалтерська звітність підприємств
 • Фінансовий облік
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • Казначейська справа
 • Економічний аналіз
 • Фінанси
 • Гроші і кредит

 

 

Працевлаштування фахівців з управління та адміністрування

Випускники коледжу можуть працювати на таких підприємствах:

 • секторах промисловості, бізнесу та органах державного управління;
 • фінансових установах(банках, страхових компаніях тощо);
 • сфері надання державних послуг;
 • престижних міжнародних компаніях;
 • торговельних підприємствах;
 • туристичних компаніях;
 • управліннях експортно-імпортними операціями підприємств;
 • Інтернет-підприємництві.

Посади, які можуть займати фахівці з виробництва харчової продукції

 • Бухгалтер;
 • Завідувач каси;
 • Касир-експерт;
 • Інспектор з інвентаризації;
 • Інспектор-ревізор;
 • Працівник податкової системи, казначейства, фінансово-кредитних установ, банків тощо.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Облік і оподаткування», в першу чергу в Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.

Більш детальна інформація про спеціальність