ФІЛОЛОГИ ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» успішно склали КЕ!

У ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» 20-21 червня 2024 року у випускній групі Ф-2 зі спеціальності 035 «Філологія» відбувся державний кваліфікаційний екзамен. У складі комісії працювали: голова комісії – Макодай І.І., доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, члени комісії – викладачі іноземних мов, методисти, спеціалісти вищої категорії – Телячук Н.В. та Бондарчук А.А.
Студенти випускної групи Ф-2 показали добрі знання і вміння з іноземної мови, які необхідні для реалізації професійних функцій філолога і перекладача та їх застосування у практичній діяльності. Усвідомлюючи професійну значущість володіння перекладацькою майстерністю, здобувачі освіти виявили достатній рівень володіння сучасними формами, методами та засобами перекладацької діяльності текстів різних стилів та жанрів.
Державний екзамен  з іноземної мови передбачав виконання комплексу кваліфікаційних та тестових завдань і був адекватною формою атестаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня якості освітньої та професійної підготовки випускників коледжу. Комісія оцінила здатність студентів здійснювати різні види перекладацької діяльності. Здобувачі освіти показали добрі навички мовленнєвої практики: читали, перекладали, правильно розуміли загальну та детальну інформацію в професійно-орієнтованому тексті, володіли перекладом економічної термінології, говорили на задану тему, підтримували бесіду з екзаменаторами, надавали коментарі та висловлювали власну думку.
Студенти також продемонстрували ґрунтовні знання з граматики та лексики. Заслуговували на увагу відповіді наступних студентів: Бачинської Марії, Гуменюк Владислави, Поричук Карини, Сторожук Діани, Андрійчук Аліни. Ці студенти, відповідаючи на завдання білету, показали точне розуміння фахового тексту, здійснили його адекватний переклад рідною мовою з урахуванням лексико-стилістичних особливостей, граматичних та лексичних аспектів перекладу, розуміли ідею, сутність, деталі і структуру; визначали головні думки і конкретну інформацію; робили припущення про ідеї та ставлення; володіли
лексичним матеріалом; формували структуру відповіді, відповідність письмового висловлення заданому формату, логічність і послідовність викладу; точно та доречно використовували мовні засоби; брали активну участь у бесіді, обмінюватись репліками.

Вітаємо випускників! Бажаємо подальшого руху в реалізації кар'єри!