КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ У ВТЕКоледжі КНТЕУ

Протягом 25-27 січня 2021 року студенти спеціальностей "Харчові технології" (групи ХТ-143 та ХТ-144) та "Туризм" (Т-4) складали кваліфікаційні екзамени.
Студенти спеціальності "Туризм" склали іспит з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". У складі комісії працювали: голова комісії: Макодай І.І. – доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; члени комісії: викладачі вищої категорії ВТЕК КНТЕУ- Телячук Н.В. та Губрій Н.М. Під час вирішення екзаменаційних завдань студенти продемонстрували достатній рівень навичок з іноземною мовою в сфері організації туризму та довели, що володіють широким колом компетенцій в туристичній галузі. Відповіді студентів: Волинець А., Буцвін К., Зіменої К., Собко А., Очеретної В. та Савчук Т. підтвердили високий рівень базових професійних знань з дисципліни та заслуговували на оцінку "відмінно".
"Туристи" також складали кваліфікаційний екзамен з фаху. Не зважаючи на переживання, наші студенти показали гідний рівень знань з профільних дисциплін, як з теоретичних, так і з практичних питань. Голова КЕ доктор геогр.н., проф. Гудзевич А.В. відзначив високий рівень знань наших студентів, повноту і грунтовність відповідей, креативність у розв'язанні складних професійних ситуацій. Особливо яскравими були відповіді Буцвін К., Сидорук К., Борзик А., Цибульського Н, Фурман Ю.
25-26 січня відбувся кваліфікаційний екзамен зі спеціальності «Харчові технології» для студентів денної форми навчання груп ХТ-143 і ХТ -144. Відповіді на питання були, здебільшого, повні, змістовні, обґрунтовані, пов’язані з практичною діяльністю сучасних закладів ресторанного господарства. Студенти орієнтувались у вирішенні проблемних питань і виробничих ситуацій, розв’язували задачі з дисциплін: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Економіка підприємств різних типів»; виконували сервірування столів, оформляли бухгалтерські документи. Заслуговували на увагу відповіді студентів групи ХТ-143 Лященко О.В., Лисенко Б.А., Свинарчук М.Ю., з групи ХТ-144 Кучер О.В., Зубко О.В., Петрова К.Ю.
Аналізуючи підсумки кваліфікаційних екзаменів, можна зробити висновок, що студенти мають достатній рівень знань з спеціальних дисциплін для того, щоб продовжити навчання у Вінницькому торговельно-економічному інституті та Київському національному торговельно-економічному університеті, стати кваліфікованими спеціалістами у галузі ресторанного господарства.